INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Portrait of asian engineer standing in the factory

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych lub inwentarskich mają obowiązek opracować i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja zawierać musi:

 • plany obiektów i terenów przyległych
 • warunki ochrony ppoż rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych
 • rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic
 • charakterystykę budynku
 • charakterystykę substancji palnych w obiekcie
 • podział obiektów na odpowiednie strefy pożarowe

Jest to dokument ściśle związany z klasyfikacją stref zagrożonych wybuchem, dokonywany na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Niniejszą ocenę należy wykonać:

 • W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie:

 • pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon,
 • plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107 poz. 1004 oraz z 2006r. nr 121 poz. 836).

USŁUGI P. POŻ.

 • analiza dokumentacji projektowej, przegląd obiektu oraz wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca odbioru lub dostosowania obiektu do wymagań prawnych
 • analiza bezpieczeństwa pożarowego
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów ppoż
 • bieżąca kontrola warunków ochrony ppoż
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż
 • szkolenie w zakresie ochrony ppoż wraz z nauką posługiwania się sprzętem gaśniczym
 • opracowywanie instrukcji ppoż i alarmowania w razie pożaru
 • konserwacja i przeglądy środków gaśniczych oraz hydrantów
 • dobór, sprzedaż i montaż podręcznego sprzętu przeciwpożarowego
 • sporządzanie planów ewakuacji
 • przeprowadzanie i koordynacja próbnych alarmów pożarowych
 • sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • reprezentowanie przez organami PSP
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • sporządzanie planów ewakuacji
 • dobór, sprzedaż i montaż znaków bezpieczeństwa
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • dobór oraz sprzedaż gaśnic i innego sprzętu ppoż.
 • wyposażanie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej
 • analiza bezpieczeństwa pożarowego i przygotowanie obiektu do odbioru