Obowiązek szkolenia pracowników

O obowiązku szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy informuje przede wszystkim Kodeks pracy. Zgodnie z art. 237 nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca natomiast jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szczegółowy opis rodzajów oraz sposobów szkoleń opisano w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z późn. zmianami).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy przede wszystkim na:
• szkolenie wstępne;
• szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne, powinno odbyć się najpóźniej w pierwszym dniu pracy pracownika, przed dopuszczeniem go do pracy na danym stanowisku. Szkolenie to składa się z dwóch części- instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.
Instruktaż ogólny przeprowadzany jest najczęściej przez pracownika służby bhp i powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenie wstępne jest ważne:
• 1 rok – kadra robotnicza, administracyjno-biurowa oraz inżynieryjna.
• pół roku – w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Po upływie tego czasu pracownik powinien przejść szkolenie okresowe.

Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od rodzaju pracy i zagrożeń występujących na danym stanowisku. I tak:
• nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku;
• nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie i brygadziści, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
• nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

 

Poniżej schemat szkolenia w skrócie:

admin
admin

0 Comment

Leave Comment