Szkolenia

Kursy zawodowe

Szkolenia okresowe odbywają się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz.1860 z 2004 r. ze zmianami) w oparciu o programy ramowe każdorazowo dostosowywane do Państwa potrzeb.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje szkoleń BHP:

– szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny)
– szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych oraz pracodawców

Oferta Naszego Ośrodka Szkolenia zawiera bardzo wygodną formę szkoleniową dopuszczoną przepisami prawa metoda e-learningu. Jest to bardzo wygodna metoda szkoleniowa dla Pracodawcy oraz pracownika. Pracownik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, z którymi w wolnych chwilach się zapoznaje, posiada przez cały czas trwania szkolenia kontakt z wykładowcą (forum, e-mail, telefon). Szkolenie kończy się konsultacją z wykładowcą oraz egzaminem.

 • Szkolenia z metodyki i dydaktyki dla wykładowców tematyki bhp
 • Szkolenia dla instruktorów prowadzących instruktaże na stanowiskach pracy

Szkolenie kierowane jest do Pracowników oraz Pracodawców.

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Szkolenie zawiera część teoretyczną i praktyczną z naciskiem na „część praktyczną”.

Program szkolenia dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, do specyfiki zakładu pracy/obiektu Zleceniodawcy.

Przykładowe zagadnienia części teoretycznej szkolenia:

 • zagrożenie pożarowe, przyczyny powstawania pożarów oraz ich rozprzestrzeniania
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy adresowane są do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy w firmach oraz zobligowanych do odbywania szkoleń w powyższym zakresie.

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywany jest odpowiedni sprzęt imitujący realne sytuacje np. fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczebne defibrylatory AED. Szkolenie oparte jest przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Oprócz zdarzeń mogących wystąpić w firmach prowadzimy również szkolenia związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, w sytuacjach wypadkowych na ulicy. Słuchacze mogą wziąć udział np. w symulacji „dachowania” samochodem.

Kliknij, by zapoznać się z pełną ofertą szkolenia

Tego typu szkolenia organizujemy podczas spotkań integracyjnych w firmach, podczas pikników edukacyjnych w szkołach. Jest to forma nauki oraz nabycia praktycznych umiejętności poprzez rywalizację oraz zabawę. Tematyka szkolenia dostosowana jest do specyfiki firmy, do indywidualnych potrzeb Klienta.

Przykładowe formuły spotkań „integracyjnych”:

 1. NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH – ZOSTAŃ RATOWNIKIEM ROKU” – praktyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. ”Pracownicy/uczniowie są podzieleni na grupy. Każdej grupie przydzieleni są opiekunowie spośród organizatorów. Każda grupa ma do wykonania zadanie na wyznaczonej stacji tematycznej. Jest kilka stacji tematycznych. Na każdej stacji, każdej grupie pracowników przedstawiona będzie część teoretyczna modułu, a następnie grupa wykonuje ćwiczenie i rozwiązuje test lub zagadkę. Przydzielony opiekun stanowiska omawia zadanie, zasady prawidłowego postępowania z danym zagrożeniem występującym na stanowisku i w życiu. Następnie grupa lub wybrane osoby z grupy wykonują określone zadanie w ściśle określonym czasie. Najlepsza grupa zostaje nagrodzona.
 2. LABIRYNT” – w tej formie oprócz zagadnień konkursowych wymienionych wyżej pracownik/uczeń ma utrudnione zadanie poruszając się po labiryncie, są tam zadymione, ciemne miejsca, musi odszukać koperty z pytaniami i prawidłowo wykonać zadania.
 3. WYPADEK KOMUNIKACYJNY” – zadania nawiązują swoją tematyką do zagadnień związanych z wypadkami komunikacyjnymi z symulacją „dachowania włącznie”, wyciąganie poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu, udzielanie pomocy motocykliście itp.

W ofercie naszej firmy posiadamy także inne szkolenia tematyczne. Ich opis jest dostępny w rozwinięciu działu Oferta. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą ofertą!

Kursy na uprawnienia energetyczne przeznaczone są dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 1. eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (świadectwo kwalifikacyjne E);
 2. dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne D);

Grupy dzielimy na:

 1. GRUPA 1 – elektroenergetyczna
 2. GRUPA 2 – cieplna
 3. GRUPA 3 – gazowa

Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Zapraszamy na szkolenia/kursy UDT. Oferujemy kursy między innymi na podesty ruchome, ładowarki teleskopowe, na suwnice, kursy HDS, operatorów wózka widłowego. Nasza siedziba znajduje się w Lęborku, ale kursy prowadzimy
i organizujemy na terenie całej Polski. Organizujemy zajęcia otwarte dostępne dla każdego zainteresowanego, a także zamknięte dla grup.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Szanowni Państwo szkolenia które zamieściliśmy w zakładce SZKOLENIA są listą szkoleń regularnie prowadzonych dla firm i osób fizycznych, będących składnikiem stałej oferty. Jednakże istnieje możliwość organizowania tzw. szkoleń na życzenie nie ujętych w stałej ofercie. Jesteśmy w stanie zorganizować inne niż wymienione szkolenia w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb klienta.

W przypadku zainteresowania oraz pytań na temat szczegółów prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: szkolenia@perfex.com.pl Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie.

Skontaktuj się z Naszym Działem Szkoleń – zapoznamy się z Twoimi oczekiwaniami i przedstawimy szczegółowy program szkolenia, sporządzony indywidualnie dla Ciebie.

Recent Posts