Perfex

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Ochrony Pracy PERFEX sp. z o.o. (zwane dalej Centrum Ochrony Pracy PERFEX) z siedzibą w Lęborku przy ul. Henryka Łasaka 5/16, e-mail: info@perfex.com.pl, tel: 59 8627 927, 602 376 792.

Centrum Ochrony Pracy PERFEX, jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Centrum Ochrony Pracy PERFEX gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Centrum Ochrony Pracy PERFEX będzie chciało przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  • Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 
  • Archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych, podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, (gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi reakcję na przesłaną wiadomość. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do góry strony