Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy PERFEX sc posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1509
wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Akredytowana działalność określona jest w zakresie akredytacji wydanym przez PCA nr AB 1509

Oferujemy badania i pomiary w zakresie:

 • badanie hałasu w środowisku pracy
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne i nieorganiczne
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na metale i ich związki (frakcja wdychalna i respirabilna)
 • badanie stężenia pyłu – frakcja wdychalna
 • badanie stężenia pyłu – frakcja respirabilna
 • badanie stężenia tlenku węgla
 • pomiary drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach
 • pomiary oświetlenia awaryjnego

Dodatkowo wykonujemy pomiary i badania (P)

 • badanie hałasu w środowisku ogólnym
 • badanie stężeń substancji chemicznych, metali, gazów
 • badanie mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego
 • pomiary wydatku energetycznego metodą tabelaryczną i wentylacji płuc
 • badania pól elektromagnetycznych
 • oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki(WKK)

(P) – badania i pomiary podzlecane

Oferujemy również

 • dobór ochronników słuchu
 • badania skuteczności wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
 • pomiary elektryczne:
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • badania stanu instalacji odgromowych
 • badania rezystancji uziemień
Recent Posts