Perfex

Szkolenia

Oferujemy cały zakres szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szereg szkoleń specjalistycznych wymaganych przepisami prawa. Szkolenia te są prowadzone regularnie przez naszych trenerów/wykładowców. Oprócz stałych cyklicznych szkoleń w naszym ośrodku szkolenia prowadzimy również szkolenia wyjazdowe na terenie siedziby Zamawiającego. Istnieje możliwość organizowania tzw. szkoleń na życzenie nie ujętych w stałej ofercie. Jesteśmy w stanie zorganizować inne niż wymienione szkolenia w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb klienta.

W przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową oraz pytań na temat szczegółów szkolenia prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub na adres e-mail: szkolenia@perfex.com.pl 

Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna oferuje szkolenia online. Aby skorzystać z oferty należy zalogować się na portalu: https://szkolenia.polskagrupabhp.pl/

Kalendarz szkoleń

Oferta szkoleń: bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenia specjalistyczne, szkolenia dla laboratoriów środowiskowych, ochrona środowiska. Szkolenia oferowane w ramach Centrum Ochrony Pracy "Perfex" sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy BHP.

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP odbywają się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz.1860 z 2004 r. z późn. zm.) w oparciu o programy ramowe każdorazowo dostosowywane do Państwa potrzeb. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje szkoleń BHP:

 • szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny)
 • szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych oraz pracodawców.

Oferta Naszego Ośrodka Szkolenia zawiera bardzo wygodną formę szkoleniową dopuszczoną przepisami prawa – samokształcenie kierowane. Posiadamy platformę szkoleniową do której po zamówieniu szkolenia słuchacz dostaje indywidualny dostęp. Nasze multimedialne szkolenia są bardzo ciekawe, słuchacz w przyjemny sposób zapozna się z materiałem niezbędnym w swojej grupie szkoleniowej. Jest to bardzo wygodna metoda szkoleniowa dla Pracodawcy oraz Pracownika. Pracownik otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej, przez cały okres szkolenia posiada kontakt z wykładowcą (forum, e-mail, telefon). Szkolenie kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę z odbytego szkolenia oraz wydaniem stosownego zaświadczenia.

Szkolenia p.poż.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej kierowane są do Pracowników oraz Pracodawców. Celem tych szkoleń jest uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Szkolenie zawiera część teoretyczną i praktyczną z naciskiem na „część praktyczną”. Program szkolenia dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, do specyfiki zakładu pracy/obiektu Zamawiającego. 

Przykładowe zagadnienia części teoretycznej szkolenia:

 • zagrożenie pożarowe, przyczyny powstawania pożarów oraz ich rozprzestrzeniania
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 •  obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 •  pomoc poszkodowanym w pożarach

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej adresowane są do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy w firmach oraz zobligowanych do odbywania szkoleń w powyższym zakresie.
Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywany jest odpowiedni sprzęt imitujący realne sytuacje np. fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczebne defibrylatory AED. Szkolenie oparte jest przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Oprócz zdarzeń mogących wystąpić w firmach prowadzimy również szkolenia związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, w sytuacjach wypadkowych na ulicy. Słuchacze mogą wziąć udział np. w symulacji „dachowania” samochodem.

Szkolenia integracyjne

Szkolenia tematyczne organizowane podczas spotkań integracyjnych w firmach, podczas organizowanych dni bezpieczeństwa w firmach oraz podczas pikników edukacyjnych w szkołach. Jest to forma nauki oraz nabycia praktycznych umiejętności poprzez rywalizację lub zabawę. Tematyka szkolenia dostosowana jest do specyfiki firmy, do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Szkolenia zawodowe

Prowadzimy szkolenia zawodowe służące uzyskaniu uprawnień do obsługi wybranego sprzętu. Po szkoleniach do obsługi urządzeń objętych dozorem UDT oraz TDT, pośredniczymy w formalnościach związanych z organizacją egzaminu państwowego. Szkolenia dozorowe realizujemy na podstawie programów zatwierdzonych przez UDT i TDT. Dydaktykę każdorazowo na życzenie klienta wspomagamy literaturą dopasowaną do poszczególnych grup zawodowych.

Prowadzimy szkolenia zawodowe w zakresie: uprawnienia energetyczne.
Kursy na uprawnienia energetyczne przeznaczone są dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 1. eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Świadectwo Kwalifikacyjne E);
 2. dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D);

Szkolenia we wszystkich grupach: gr. 1 – elektroenergetyczna; gr. 2 – cieplna; gr. 3 – gazowa.

Inne oferowane kursy i szkolenia

 

 • pomiary elektryczne
 • agregaty prądotwórcze
 • pola elektromagnetyczne
 • wózki jezdniowe
 • wciągniki i wciągarki
 • suwnice
 • dźwigi towarowe
 • podesty
 • kotły CO
 • pilarki spalinowe do drewna, wykaszarki oraz kosiarki samobieżne.

W przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową oraz pytań na temat szczegółów szkolenia prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub na adres e-mail: szkolenia@perfex.com.pl 

Przejdź do góry strony